Ponúkame nasledovné služby:

hodnotenie intelektových schopností, psychomotorického vývinu, vývinu školských vedomostí a schopností, ktoré slúži k zachyteniu vývinových odchýliek, vypracovanie individuálneho, predškolskom, podľa potreby aj individuálneho programu vzdelávania v školskom veku.

Naša odborná činnosť je zameraná na:

  • komplexnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku (určenie diagnózy a prognózy s následným návrhom na primeraný spôsob výchovy a vzdelávania),
  • komplexnú psychologickú a špeciálnopedagogickú terapiu (psychoterapiu, stimuláciu, korekciu oslabených alebo narušených schopností),
  • posudzovanie školskej zrelosti, predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
  • pripravujeme podklady na rozhodovanie o zaradení alebo preradení detí do materských, základných alebo špeciálnych škôl,
  • komplexnú starostlivosť o integrované deti v bežných školách (poskytovanie odbornej metodickej pomoci pri vypracúvaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov),
  • posudzovanie a prehodnocovanie vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti a pod.