Intervencia sluchovo postihnutého dieťaťa

Poskytujeme pomoc  a vedenie detí so sluchovým postihnutím prístupom vzdelávania tak prostredníctvom zvukovej reči ako aj…

Viac >>
Intervencia detí s poruchou sluchu

Sluchová porucha môže sa vyskytovať v rôznom veku a rôznom rozsahu. Najväčším problémom detí, žiakov…

Viac >>
Poruchy pozornosti a aktivity ADHD

Syndróm ADHD,ADD patria medzi neurovývinové poruchy. Základným znakom poruchy pozornosti s hyperaktivitou sú pretrvávajúce príznaky…

Viac >>
Poruchy zraku

Ponúkame poradenstvo pre rodičov a učiteľov, ktoré sa realizuje len po komplexnej diagnostike konkrétneho dieťaťa…

Viac >>
Poruchy učenia

Ponúkame diagnostické metódy používané na stanovenie aktuálnej úrovne deficitov čiastkových funkcií pri diagnostikovanej resp. pri…

Viac >>
Logopedická intervencia u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou

V rámci logopedickej intervencie pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou je cieľom dosiahnuť, pokiaľ možno…

Viac >>
Mentálna retardácia

Mentálna retardácia sa vyskytuje s inými psychickými či somatickými poruchami, alebo aj bez nich. Popri…

Viac >>
MABEL

Obsahuje najdôležitejšie a diagnosticky najcitlivejšie testy včasnej gramotnosti. Testy sú zamerané na diagnostiku schopností, ako…

Viac >>
Mačka Mňau

U detí od 3. – 6. roku  používame Metodika Mačka Mňau a od 1. ročníka…

Viac >>
Program na rozvoj čiastkových vývinových deficitov Dr. Sindelárovej

Metodika je určená na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov  rôznych oblastiach vývinu (najme zrakovej,…

Viac >>
Psychologické služby

Naše poradenské zariadenie zabezpečuje svoju odbornú psychologickú, diagnostickú, poradenskú, terapeutickú starostlivosť deťom a žiakom od…

Viac >>
Špeciálno-pedagogické postupy

Rozpracúvame a ponúkame špeciálnopedagogické metódy pre korekciu, stimuláciu narušeného, oneskoreného, prípadne obmedzeného vývinu. Pre deti a…

Viac >>
Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina je metodika, pomocou ktorej sa dieťa učí uvedomovať si hláskovú…

Viac >>
KUPREV – primárne preventívny program

Pre koho je program KUPREV určený? Pre deti vo veku od 4 do 8 rokov…

Viac >>
KUPOZ – program pre rozvoj pozornosti

Pre koho je program KUPOZ určený? Pre deti v mladšom školskom veku (1. až 4. ročník)….

Viac >>
Intervencia pre deti s poruchami autistického spektra

Ponúkame diagnostiku u detí s poruchami autistického spektra rôznymi vhodnými diagnostickými metódami. Diagnostické dotazníkové metódy pri orientačnej…

Viac >>
Intervencia zrakovo postihnutého dieťaťa

Moje dieťa má problémy so zrakom. Ako mu môžeme pomôcť? Tyflopéd – špeciálny pedagóg, ktorý…

Viac >>
Logopedická intervencia

Ponúkame  terapiu  každého druhu narušenej komunikačnej schopnosti. V rámci logopedickej intervencie pre deti s narušenou…

Viac >>
Raná intervencia

Raná intervencia je smerovaná ku každému druhu a stupňu detí so zdravotným postihnutím od narodenia až…

Viac >>