Sluchová porucha môže sa vyskytovať v rôznom veku a rôznom rozsahu. Najväčším problémom detí, žiakov so sluchovým postihnutím je ich neosvojená hovorená reč a na tom základe komunikačná bariéra. Neviditeľnosť sluchovej porucha je často príčinou, že sa poruche sluchu a jej vyrovnaniu nevenuje dostatočná pozornosť.

Moje dieťa má problémy so sluchom. Ako mu môžeme pomôcť?

Surdopéd – špeciálny pedagóg, ktorý sa zaoberá výchovou a vzdelávaním sluchovo postihnutých v ranom predškolskom a školskom veku. Komplexnou diagnostikou stanovíme najvhodnejšie  formy , metódy vzdelávania. Pomáhame rodičom i pedagógom detí, žiakov, študentov so sluchovým postihnutím.

Kedy navštíviť surdopéda?

Po návšteve ORL lekára, tiež foniatra dostane Vaše dieťa načúvací prístroj, prípadne mu  je aplikovaná  kochleárna implantácia. Ak si všimnete, že aj napriek  kompenzovanej poruche sluchu má ťažkosti pri korektnom hovorení sú problémy pri čítaní je vhodná návšteva  centra špeciálnopedagogického poradenstva. 

Deťom s poruchou sluchu je potrebné venovať  intenzívnu edukáciu reči a sluchu a to už od raného veku a tiež v predškolskom a školskom  období. Ponúkame možnosti osvojenie sluchových a rečových, komunikačných  aktivít s deťmi, žiakmi s poruchami sluchu. Poradíme  ako ich motivovať na využívanie hovoreného, prípadne posunkového jazyka.

Aká je pomoc rodičom?

Pomoc rodičom deťom so sluchovým postihnutím, žiakom a študentom je individuálna a nasleduje po komplexnej diagnostike s posúdením vplyvu postihnutia na vzdelávanie a bežný život.

Ide o:

  • pomoc pri výbere kompenzačných pomôcok,
  • návrhy na úpravu vzdelávania,
  • návrhy na úpravu pracovných textov,
  • čítanie s porozumením.

Čo si priniesť na prvé vyšetrenie u surdopéda?

  • zdravotnú dokumentáciu s posledným ORL vyšetrením dieťaťa,
  • kompenzačné pomôcky, ktoré používa, kochleárny implantát,
  • hodnotenie Vášho dieťaťa od vyučujúceho zo ZŠ, SŠ (vid príloha),

Pri žiakoch a študentoch so sluchovým postihnutím je vhodné priniesť zošity a pracovné materiály zo školy.

Bližšie informácie o vplyve diagnózy však poskytne surdopéd po komplexnej diagnostike konkrétneho dieťaťa so sluchovým postihnutím.