Ponúkame diagnostiku u detí s poruchami autistického spektra rôznymi vhodnými diagnostickými metódami.

Diagnostické dotazníkové metódy pri orientačnej diagnostike autizmu:

Pre doplnenie diagnostiky v oblasti podozrenia na prítomnosť poruchy autistického spektra používame orientačné vyšetrenie prostredníctvom ADOS 2 – Diagnostická škála Autism Diagnostic Observation Schedule. Táto diagnostická škála sa zameriava na hodnotenie komunikácie, sociálnej interakcie a tvorivosti. Protokol sa skladá zo série štrukturovaných a semi-štrukturovaných rozhovorov a aktivít zahrňujúcich interakciu medzi administrátorom a vyšetrovaným subjektom (dieťaťom alebo dospelým). Pri ADOS-2 vyšetrení administrátor získa obraz o 4 najhlavnejších oblastiach – jazyku a komunikačných schopnostiach dieťaťa, vzájomnej sociálnej interakcii, hre, stereotypných prejavoch a úzko vymedzených záujmoch.

Celkový diagnostický proces je postavený na dlhodobom pozorovaní, podložený lekárskymi závermi – nevyhnutné je absolvovanie vyšetrenia u detského psychiatra, prípadne klinického psychológa. Na základe týchto podkladov je možné stanoviť záverečnú diagnózu.

Poskytujeme stimuláciu vývinu detí žiakov s rôznym druhom autizmu. Rodičom a pedagógom  ponúkame rôzne druhy stimulácii a to podľa potrieb jednotlivých detí, žiakov s autizmom. Pomáhame pri spracovaní IVVP pre autistické deti. Stimulujeme rečový, komunikačný vývin. Stabilizujeme osobnostný a emocionálny vývin.