Poskytujeme pomoc  a vedenie detí so sluchovým postihnutím prístupom vzdelávania tak prostredníctvom zvukovej reči ako aj posunkovej reči. V prípade viacnásobných porúch poskytujeme  komplexný prístup vzdelávania, využitím každej možnosti a prístupu vo vzdelávaní. Na základe komplexnej diagnostiky , stanovujeme najefektívnejší spôsob vzdelávania.

Kladieme dôraz na včasnú starostlivosť a edukáciu sluchu a reči. Vedieme a poskytujeme deti so sluchovým postihnutím a ich rodičov pri osvojovaní si reči, komunikácia, pri osvojovaní si čítania a písania. Postupujeme podľa stimulačných programov na rozvoj reči, komunikácie a počutia.