Moje dieťa má problémy so zrakom. Ako mu môžeme pomôcť?

Tyflopéd – špeciálny pedagóg, ktorý sa zaoberá výchovou a vzdelávaním zrakovo postihnutých v ranom veku, žiakom základných škôl a špeciálnych základných škôl i študentom stredných škôl. Pomáha rodičom i pedagógom detí, žiakov, študentov so zrakovým postihnutím.

Kedy navštíviť tyflopéda?

Po návšteve oftalmológa (očného lekára) dostane Vaše dieťa okuliarovú korekciu, prípadne mu lekár predpíše oklúziu (prekrytie oka). Ak si všimnete, že aj napriek vykorigovanej zrakovej chybe okuliarmi má ťažkosti pri písaní, čítaní, či kreslení je vhodná návšteva poradne. 

Deťom s oklúziou (pri astigmatizme a strabizme) sa treba venovať intenzívne predovšetkým v predškolskom období, teda vo veku do 6. rokov. Ak potrebujete poradiť aké pleoptické aktivity s deťmi robiť, ako ich motivovať na prácu s oklúziou aj v tomto prípade neváhajte navštíviť poradňu.

Aká je pomoc rodičom?

Pomoc rodičom zrakovo postihnutých detí, žiakov a študentov je individuálna a nasleduje po komplexnej diagnostike s posúdením vplyvu postihnutia na vzdelávanie a bežný život. Ide o:

 • Pomoc pri výbere kompenzačných pomôcok,
 • Pomoc pri výbere školských pomôcok (písacie potreby, rysovacie pomôcky, zošity – https://ajmy.webnode.sk/zosity-pre-slabozrakych/)
 • Návrhy na úpravu prostredia,
 • Návrhy na úpravu pracovných textov a materiálov

Čo si priniesť na prvé vyšetrenie u tyflopéda?

 • Zdravotnú dokumentáciu s posledným oftalmologickým (očným) vyšetrením Vášho dieťaťa,
 • Okuliare a oklúziu ak je predpísaná,
 • Kompenzačné pomôcky, ktoré používa,
 • Hodnotenie Vášho dieťaťa od vyučujúceho zo ZŠ, SŠ (vid príloha),
 • Pri žiakoch a študentoch je vhodné priniesť zošity a pracovné materiály zo školy.

Aké sú najčastejšie oftalmologické diagnózy?/ Vysvetlenie najčastejších odborných oftalmologických diagnóz.

V našej práci sa stretávame so zrakovo postihnutými s rôznymi oftalmologickými diagnózami. Sú to deti, žiaci a študenti s týmito najčastejšími ochoreniami zraku:

 • poškodenia sietnice, degeneratívne ochorenia sietnice, retinopatie nedonosených,
 • astigmatizmus,
 • atrofie zrakového nervu,
 • poruchy na zrakovej dráhe a centrálne poruchy zraku,
 • ťažké myopie, hypermetropie, hyperopie,
 • glaukóm,
 • nystagmus.

vid Németh – Slabozrakosť ako pedagogický problém

(https://www.komposyt.sk/blind/Slabozr.files/SLABOZRAKOST.pdf) v publikácii od strany 17 po stranu 30 si možno prečítať  o tej ktorej diagnóze i o jej vplyve na pedagogický proces. Nájdete tam i obrázky, ktoré naznačujú ako približne dieťa vníma štandardný text (videnie je však prísne individuálne, preto sa môže u jednotlivcov líšiť).

Bližšie informácie o vplyve diagnózy však poskytne tyflopéd po komplexnej diagnostike konkrétneho zrakovo postihnutého dieťaťa, žiaka, či študenta v poradni.