Ponúkame  terapiu  každého druhu narušenej komunikačnej schopnosti.

V rámci logopedickej intervencie pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou je cieľom dosiahnuť, pokiaľ možno plynulý, rytmický a artikulačne správny rečový vývin. Zameriavame sa na rôzne problémy v oblasti chybného vývinu reči, jazyka a komunikácie oblasti.

Odhaľujeme  poruchy hybnosti  artikulačných orgánov, chyby výslovnosti, ťažkosti v plynulosti reči, problémy s vytváraním dlhších rečových celkov. V školskom veku sa sústreďujeme aj na fonematickú (zvukovú), gramatickú, ako aj obsahovú, lexikálnu oblasť vývinu reči. Podporujeme a rozvíjame tak aktívnu, ako aj pasívnu slovnú zásobu dieťaťa.

Odhaľujeme a následne korigujeme proces osvojovania, fixácie a automatizácie správnej výslovnosti, proces obsahového, morfologicko – syntaktického pragmatického vývinu reči.  Odhaľujeme foneticko-fonologické poruchy – problémy s výslovnosťou.