V rámci logopedickej intervencie pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou je cieľom dosiahnuť, pokiaľ možno plynulý, rytmický a artikulačne správny rečový prejav. Zameriavame sa na rôzne oblasti v závislosti od problému a veku dieťaťa.

Odhaľujeme a následne korigujeme proces osvojovania, fixácie a automatizácie správnej výslovnosti. Venujeme pozornosť aj  procesu foneticko-fonologickému, morfologicko- syntaktickému  a sematicko-lexikálnemu a tiež  pragmatického vývinu reči. 

Ponúkame diagnostiku a terapiu  každého druhu narušenej komunikačnej schopnosti.

Ponúkame intervenciu a stimuláciu rečového vývinu u detí, žiakov s vývinovou bezrečnosťou

vývinovou dysfáziou; získanou orgánovou bezrečnosťou – afáziou, získanou psychogénnou bezrečnosťou- mutizmusmom; narušením zvuku reči – rinolália, palatolália; narušením plynulosti reči – balbuties, tumultus sermonis; narušením článkovania reči – dysláliou, dyzartriou; poruchami hlasu – dysfóniou, afóniiou.  Narušenou komunikačnou schopnosťou  pri iných, dominujúcich postihnutiach, ochoreniach, narušeniach;  kombinovaným chybám a poruchám reči – súčasnom výskyte viacerých druhov narušenej komunikačnej schopnosti.