Mentálna retardácia sa vyskytuje s inými psychickými či somatickými poruchami, alebo aj bez nich.

Popri zníženej  inteligencií býva väčšinou zasiahnutá aj iná zložka osobnosti, a síce schopnosť adaptácie, čo znamená nižšiu schopnosť orientácie v životnom prostredí. K celkovému zníženiu intelektových schopností môže dôjsť aj v priebehu vývinu dieťaťa.

Ktoré zložky sú pri mentálnej retardácií zasiahnuté?

Hlavnou charakteristikou mentálnej retardácie je znížený intelekt, ktorý sa nachádza výrazne pod priemerom.

Prejavuje sa to niekoľkými vlastnosťami/nedostatkami:

  • oslabená schopnosť koncentrácie,
  • oslabená schopnosť krátkodobej pamäti,
  • problémy s učením,
  • problémy s komplexným chápaním, predovšetkým abstraktných myšlienok.

Druhou hlavnou charakteristikou mentálnej retardácie je znížená schopnosť adaptability. Adaptabilitu chápeme ako schopnosť človeka samostatne konať na úrovni svojho veku a v rámci danej kultúrnej normy. Prejavuje sa to zníženou schopnosťou:

  • myslenia,
  • komunikácie,
  • sociálneho kontaktu,
  • sebestačnosti a nezávislého života,
  • praktických zručností,
  • čítania, počítania a práce.

Pri mentálnej retardácií sú narušené aj iné zručnosti – kognitívne (poznávacie), rečové, pohybové a sociálne, ktorých úroveň možno merať štandardizovanými psychometrickými testami.