Poskytujeme súhrn aktivít komplexného psychologického a špeciálno-pedagogického  charakteru, ktoré sú zamerané na komplexnú starostlivosť, v ktorej sa zameriavame na predchádzanie, zmiernenie alebo odstraňovanie nepriaznivých dôsledkov  postihnutia, alebo narušenia, a to najmä v prospech optimálnej socializácie.

Ponúkame rodičom a ich deťom s postihnutím stimuláciu  motorického, rečového, psychického vývinu, priame ukážky postupov stimulácie oblastí, ktorá je vo vývine oneskorená, prípadne obmedzená.

Poskytujeme stimulácie vývinu v oblasti motoriky, reči, komunikácie, socializácie, pri zlyhávaní školských spôsobilostí a emočnej podpory, príp. psychoterapeutického vedenia, pomoci a podpory rodiny. Poskytujeme pomoc pri spracovaní stimulačného programu v ranom, predškolskom a školskom veku.