Ponúkame diagnostické metódy používané na stanovenie aktuálnej úrovne deficitov čiastkových funkcií pri diagnostikovanej resp. pri diagnostike porúch učenia.

Využívame a aplikujeme Metodiku Dr. Sindelar “Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií” pre deti v školskom veku a starších.

Metodiku Dr. Sindelar „Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií v materskej škole a v predškolskom veku – Mačka Mňau.“.

Na mapovanie úrovne v oblasti čítania, písania a počítania postupujeme podľa diagnostických materiálov:

  • Skúšky čítania pre mladší školský vek – Váryová in Mikulajová a kol.,
  • Test čítania s doplňovaním slov – Mikulajová, Vencelová, Caravolas in Mikulajová a kol.,
  • Skúšky čítania – Matejček, Šturma, Vágnerová, Žlab, T-202.,
  • Hodnotenie pravopisných schopností u mladších žiakov – Caravolas, Mikulajová, Vencelová in Mikulajová a kol.,
  • Hodnotenie pravopisných schopností u starších žiakov – Vencelová, Mikulajová, Caravolas in Mikulajová a kol.,
  • Vyšetrenie matematických schopností u detí  realizujeme podľa Novák, J.

Pred zaškolením detí po odklade povinnej školskej dochádzky, po absolvovaní prípravného ročníka, prípadne zisťovanie školskej zrelosti sa  diagnostika realizuje pomocou:

  • Test prediktorov gramotnosti – Mikulajová a kol.,
  • Reverzný test – A. Edfeldt,
  • Test laterality – Matejček, Žlab.