Metodika je určená na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov  rôznych oblastiach vývinu (najme zrakovej, sluchovej, hmatovej), následne  v spracovávaní informácií.

Program na rozvoj čiastkových vývinových deficitov Dr. Sindelárovej je rozpracovaná metodika pre deti a žiakov v rôznych vekových kategóriách (MŠ, ZŠ, SŠ), u ktorých na základe diagnostiky potvrdíme deficity čiastkových funkcií, ktoré sa často prejavujú ako porucha správania, pozornosti alebo učenia.

Diagnostika pozostáva zo zaujímavých úloh, ktoré sú pre deti a žiakov atraktívne a minimálne zaťažujúce.

Po absolvovaní diagnostického vyšetrenia sa zostaví tréningový program.

Pre deti:

  • poruchou pozornosti a aktivity (ADD a ADHD),
  • pomalým psychomotorickým tempom,
  • poruchami učenia,
  • poruchami správania,
  • oslabeným výkonom v škole,
  • odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • intelektovým nadaním.

Viac informácií o Metodike Dr. Sindelar nájdete na www.sindelar.sk.