Naše poradenské zariadenie zabezpečuje svoju odbornú psychologickú, diagnostickú, poradenskú, terapeutickú starostlivosť deťom a žiakom od narodenia až po ukončenie vzdelávacieho procesu, do ukončenia prípravy na povolanie. Ponúkame deťom a žiakom, študentom so špeciálno-pedagogickými potrebami v predškolskom, školskom a adolescentnom veku  diagnostickú, poradenskú a terapeutickú starostlivosť, realizujeme psychologické vyšetrenia a následne poradenstvo a pomoc v ich vzdelávacom, osobnostnom a sociálnom vývine.

V spolupráci so špeciálnymi pedagógmi SCŠPP na žiadosť škôl, rodičov, a pedagógov uskutočňujeme psychologickú diagnostiku, rediagnostiku a poradenstvo integrovanými deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z MŠ, ZŠ, ŠZŠ. Realizujeme vyšetrenia deťom so ŠVVP v rámci školskej zrelosti, voľby povolania, deťom so špecifickými poruchami učenia a pod.

Metodicky usmerňujeme a ponúkame konzultácie pre školských psychológov a špeciálnych pedagógov.

Zameriavame sa najmä na:

 • Diagnostikovanie úrovne intelektových schopností.
 • Zistenie úrovne jednotlivých psychických funkcií, ako sú vnímanie, pozornosť, pamäť a pod.
 • Komplexnú diagnostiku u detí pred začiatkom povinnej školskej dochádzky.
 • Vyšetrenie školskej spôsobilosti (pripravenosť na školu, školská  zrelosť, odklad PŠD).
 • Rozvíjajúce a stimulačné programy pre deti s odkladom PŠD a pred začiatkom plnenia PŠD.
 • Osobnosť a emocionalitu, charakteristické reakcie na záťažové situácie a konflikty.
 • Adaptačné ťažkosti dieťaťa po nástupe do MŠ, ZŠ.
 • Problémy v správaní (konflikty s vrstovníkmi, negativizmus, agresivita, hyperaktivita).
 • Psychodiagnostiku, psychologické poradenstvo žiakov s ťažkosťami v učení, v správaní, v sociálnych vzťahoch.
 • Pomoc škole pri identifikácii a starostlivosti o žiakov s rizikovým osobnostným vývinom.
 • Spoluprácu s rodičmi, poradenstvo.

Psychologickú starostlivosť u žiakov s rôznymi psychosociálnymi  ťažkosťami (tréma, neurotické ťažkosti, adaptačné problémy, problémy v sociálnych vzťahoch, hyperaktivita a porucha pozornosti).

Komplexnú psychologická starostlivosť (diagnostická a poradenská) je určenú klientom, rodičom a pedagógom.

Najčastejšie sú v centre pozornosti psychológa oblasti:

 • Raná starostlivosť (deti s identifikovaným rizikom – predčasne narodené).
 • Nerovnomerný psychomotorický vývin dieťaťa.
 • Nesústredenosť dieťaťa (Sy ADHD, ADD, porucha aktivity a pozornosti).
 • Pomalé pracovné a psychomotorické tempo.
 • Problémy v grafomotorike.
 • Problémy v správaní v predškolskom veku (detský vzdor, agresivita u detí, hygienické návyky…).
 • Pripravenosť dieťaťa na školu, školská zrelosť.
 • Problémy v učení.
 • Problémy s koncentráciou pozornosti.
 • Ťažkosti v správaní u žiakov (začlenenie do kolektívu, zlyhanie, neúspech, konflikty v kolektíve).

Pri riešení uvedených ťažkostí a problémov s klientom (rodičom) pracujeme individuálne. Práca môže mať charakter jednorazového stretnutia, no tiež môže predstavovať krátkodobý i dlhodobý poradenský, reedukačný, terapeutický proces.