Rozpracúvame a ponúkame špeciálnopedagogické metódy pre korekciu, stimuláciu narušeného, oneskoreného, prípadne obmedzeného vývinu. Pre deti a žiakov v rôznych vekových kategóriách (MŠ, ZŠ, SŠ,VŠ), u ktorých na základe diagnostiky potvrdíme potrebu špecifických postupov pri vyrovnaní konkrétneho problému s konkrétnou diagnózou.

Individuálne stimulujeme deti, žiakov s deficitom čiastkových funkcií, poruchami pozornosti, poruchami učenia, poruchami reči, poruchami zraku, poruchami sluchu, deti s mentálnou retardáciou, deti s viacnásobným postihnutím.