Sme neštátne zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré poskytuje odbornú psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom a jednotlivcom so zdravotným znevýhodnením – s každým druhom a stupňom zdravotného postihnutia.

Naše súkromné zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva,  poskytuje odbornú psychologickú, špeciálno-pedagogickú a logopedickú  starostlivosť  jednotlivcom (deťom, žiakom študentom) so všetkými druhmi a stupňami postihnutia od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Služby nášho zariadenia sú bezplatné.

Poskytujeme komplexnú odbornú starostlivosť zameranú na špeciálnu edukáciu, reedukáciu špeciálnu stimuláciu, korekciu, intervenciu,  kompenzáciu,  poradenskú činnosť  pre všetky deti so zdravotným postihnutím,  (sluchovým, zrakovým, mentálnym, rečovým, telesným, viacnásobným) ich rodičom, školám. Pomoc a poradenstvo poskytujeme všetkým postihnutým jednotlivcom  integrovaných v materských, základných, stredných aj vysokých školách. Súčasne  pomoc, podporu poskytujeme aj rodičom, pedagógom, prípadne spolupracujúcim organizáciám zabezpečujúcich širšiu starostlivosť pre tieto deti. 

Komplexná starostlivosť zahŕňa časť diagnostickú (psychologickú, špeciálno-pedagogickú) a následnú odbornú psychologickú a špeciálno-pedagogickú celkovú starostlivosť. V nej sa venujeme pozornosť stimulácii vývinu, intervencii, reedukácii, kompenzácii, špeciálnej edukácii, korekcii. Zameriavame sa na odhalenie  potenciálnych  možností  postihnutého jednotlivca v oblasti určenia adekvátnych vzdelávacích  možností, určení  osobitostí  v osvojovaní jednotlivých   spôsobilostí, určenia špecifík v osvojovaní si  návykoch, určenia osobitostí v sociálnej interakcii a komunikácii a  sociálnom správaní sa, určenie  podmienok  na  zostavenie  a  aplikáciu  stimulačných  a  korekčných programov. Pristupujeme individuálne ku každému jednotlivcovi, pričom sa venujeme oblastiam:  výchovno-vzdelávacím, korekčným, kompenzačným, reedukačným a stimulačných.

Realizujeme poradenský servis pre rodičov, školy, školské zariadenia a verejnosť.

Naše zariadenie bolo založené 1.8.2001 ako Súkromné detské integračné centrum. Od 1.9.2012 pôsobíme pod názvom Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.