Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina je metodika, pomocou ktorej sa dieťa učí uvedomovať si hláskovú štruktúru slov na základe počutia.

 Je to  metóda uvedomovania si zvukovej štruktúry jazyka. Touto metódou  formujeme  u dieťaťa základný mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka.

Prostredníctvom metódy fonematického uvedomovania dieťa dokáže dieťa identifikovať poradie zvukov v plynulom toku reči, čo ovplyvňuje v ďalšom vývine kvalitu jeho čítania.

V predškolskom veku táto metóda stimuluje u dieťaťa tzv. predčitateľské zručnosti a pôsobí preventívne proti možnému zlyhaniu v škole – najmä ako prevencia pred zlyhaním v čítaní a v písaní. Schopnosť vnímať jednotlivé časti slova (hlásky, slabiky) a pracovať s nimi sa považuje za dôležitú a základnú schopnosť a predpoklad na to, aby sa dieťa bez problémov naučilo čítať a písať.

Pre koho je určený:

  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s poruchami reči,
  • s hraničným intelektom,
  • ktoré sa chcú úspešne pripraviť na školskú dochádzku,
  • deti s oneskoreným vývinom reči,
  • bilingválne deti,
  • deti z cudzojazyčného prostredia,
  • rizikové a potenciálne rizikové deti,
  • deti s vývinovými poruchami,
  • deti rodičov dyslektikov.

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina je určený pre deti od 5 rokov. V našom ponímaní je fonematické uvedomovanie tzv. predčitateľská schopnosť. Teda ak sa fonematické schopnosti podpisujú na kvalite čítania, systematickým tréningom v predškolskom veku stimulujeme u dieťaťa predčitateľské schopnosti a pôsobíme preventívne proti možnému zlyhaniu v škole.