Raná intervencia je smerovaná ku každému druhu a stupňu detí so zdravotným postihnutím od narodenia až do 7 veku dieťaťa. Predpokladom pre ranú intervenciu a v nej stimulácie vývinu je včasná komplexná interdisciplinárna diagnostika. Včasná komplexná lekárska, psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí  pomáha zistiť aktuálnu vývinovú úroveň poznávacích, mentálnych schopností, príznakov nezrelostí, nerovnomerností a oslabení vo vývine, ako aj identifikovať špecifické problémy v komunikácii, socializácii. Včasná diagnostika a poradenstvo ako prevencia slúžia na predchádzaniu vážnych problémov vývinu v oblasti osvojovania si reči, komunikácie, školskej neúspešnosti žiakov.

Odhalíme oblasti zaostávania vo vývine,  rozpoznáme oblasti, v ktorých sa dieťa nerozvíja rovnomerne, dostatočne. Následne sa spracuje   stimulačný program pre oblasť vývinu, ktorý je obmedzený. Z uvedeného dôvodu  je dôležité dôkladne a včas posúdiť príčiny ťažkostí dieťaťa, rozpoznať a definovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Včasná diagnostika zabezpečí  prevenciu porúch komunikácie, vývinu reči, porúch učenia, správania, školskej neúspešnosti.

Včasná komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí už od raného veku  pomáha zistiť aktuálnu vývinovú úroveň poznávacích, mentálnych schopností, príznakov nezrelostí, nerovnomerností a oslabení vo vývine.

Dôvody a príčiny jednotlivých problémov vo vývine v ranom veku môžu mať rôzne následky ako : nerovnomernosti vo vývine, nezrelosť centrálneho nervového systému (CNS), biologická, percepčno-motorická, emocionálna a sociálna nezrelosť dieťaťa, oslabenia čiastkových (dielčích) funkcií, deficity čiastkových funkcií, nepriaznivé rodinné a sociálne prostredie dieťa, okolnosti v ňom prejavy rôznych telesných, zmyslových, resp. duševných ochorení začínajúce prejavy porúch učenia, správania a emócií.

Čo by mal rodič vedieť?

Mal by disponovať  informáciami o význame a cieľoch včasnej diagnostiky v poradenstve, mal by zabezpečiť včasné psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, podľa potreby, ako aj odborné lekárske vyšetrenie a liečbu, mal by mať poznatky a informácie o možnostiach účinnej pomoci deťom a využiť ju.

Čo prispieva k podpore harmonického vývinu dieťaťa v ranom veku?

Precizovaná diagnostika detí už od narodenia  dieťaťa, včasná identifikácia jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, včasné a účinné poradenstvo zamerané na prevenciu  porúch učenia a správania, školskej neúspešnosti. Súčasne sa zabezpečia  cielené odborné psychologické a špeciálno-pedagogické intervencie, stimulácie vývinu, v úzkej spolupráci s rodinou, materskou školou,  podľa potreby aj s odborným lekárom.

Kedy je potrebné vyhľadať pomoc odborníka?

Ak pozorujete u dieťaťa:

 • deficit vo vývine jemnej a hrubej motoriky (lezenie, chôdza, beh …),
 • oneskorený vývin reči, komunikácie
 • problémy v procesu automatizácie,
 • ťažkosti v zapamätávaní, slabú krátkodobú verbálnu pamäť,
 • ťažkosti pri opakovaní nezmyselných slov,
 • problémy pamätať si a riadiť sa inštrukciami,
 • zvýšenú dráždivosť, ak táto podráždenosť ukazuje na to, že dieťa často prekonáva nejaké ťažkosti,
 • ťažkosti s udržaním pozornosti,
 • hyperaktivitu, neschopnosť obsedieť, vydržať v kľude,
 • vyhýbanie sa určitým aktivitám (kreslenie, skladanie a pod.),
 • problémy v odkresľovaní tvarov, písmen, vo vytlieskavaní rytmu, určovaní prvej a poslednej hlásky v slove, zrakovom rozlišovaní obrazcov, skladaní puzzle,
 • ťažkosti v začleňovaní sa, v adaptácii medzi deťmi, v kolektíve rovesníkov, resp. v domácom prostredí, ťažšiu prispôsobivosť,
 • citové zvláštnosti a nápadnosti v správaní, zvýšenú neposlušnosť,
 • časté výbuchy hnevu a zlosti, zvýšenú vzdorovitosť, zvýšenú impulzivitu, agresivitu,
 • zvýšenú úzkostnosť, plačlivosť, neistotu, nesmelosť, uzatvorenosť,
 • neprimeranú smelosť, nebojácnosť, nevšímavosť voči reálnemu nebezpečenstvu a prílišné riziko.

Ponúkame invervencie zameriavame na rozvoj:

 • jemnej a hrubej motoriky a grafomotoriky,
 • sluchového vnímania, pamäti a rozlišovania,
 • zrakového vnímania, pamäti a rozlišovania,
 • auditívnej diferenciácie figúry a pozadia,
 • vizuálnej diferenciácie figúry a pozadia,
 • priestorovej orientácie, intermodality, seriality,
 • koncentrácie pozornosti,
 • sociálnych a komunikačných zručností,
 • emocionálnej a sociálnej zrelosti dieťaťa, jeho sebadôvery, sebaistoty.

V pomoci dieťaťu účinne napomáha spolupráca rodiča a pedagóga s psychológom, špeciálnym pedagógom pravidelná dochádzka na dohodnuté intervencie do našej SCŠPP v Kremnici.

Dôsledná práca s dieťaťom/žiakom v domácom prostredí podľa usmernení odborníka.

Čo by mal rodič vedieť:

 • mal by mať (získať) informácie o význame a cieľoch včasnej diagnostiky v poradenstve,
 • mal by zabezpečiť včasné psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, podľa potreby, ako aj odborné lekárske vyšetrenie a liečbu,
 • mal by mať poznatky a informácie o možnostiach účinnej pomoci deťom a využiť ju.

Odbornú starostlivosť vyžaduje zvýšená úzkostnosť, plačlivosť, neistota, nesmelosť, uzavretosť,zatvorenosť, neprimeraná smelosť, nebojácnosť, nevšímavosť voči reálnemu nebezpečenstvu.

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sa u detí objavujú už v predškolskom veku. Na základe včasnej diagnostiky dieťaťa vieme poskytnúť rodičom detí poradenstvo a deťom odbornú starostlivosť.